Fysisk aktivitet og demens

I dette prosjektet vil vi kartlegge motorisk kognitiv risikosyndrom blant eldre i Norge, beskrive fysisk aktivitet hos eldre med mild kognitiv svikt og demens, i tillegg til å undersøke fysisk aktivitet sin rolle i endring i kognitiv status hos disse eldre.
Til prosjektet

Smittevern og eldres livssituasjon

Prosjektet skal kartlegge hvordan restriksjoner, isolasjon og ensomhet knyttet til koronapandemien har påvirket eldres livskvalitet og helse. Alle som var 70 år eller eldre da de deltok i HUNT4 får tilsendt en kort spørreundersøkelse i posten i januar 2021. Resultatene kobles mot tidligere HUNT-data og oppfølgingsstudien som starter høsten 2021. Studien skal også belyse eldres bruk av data og internett under pandemien.
Til prosjektet

Aggresjonshendelser i sykehjem

Vi vil undersøke forekomsten av aggressiv atferd hos beboere i sykehjem, og videre undersøke om aggressiv atferd har sammenheng med sykdommer og symptomer hos beboerne, det fysiske miljøet på sykehjemmet, bemanningen eller personalets kompetanse.
Til prosjektet

Risikofaktorer for demens

Gjennom en omfattende nettundersøkelse vil vi undersøke befolkningens kunnskap om levevaner og risikofaktorer knyttet til utvikling av demens. Prosjektet vil også se næremere på hva som motiverer personer til å gjøre livsstilsendringer og endre levevaner for å forebygge framtidig demenssykdom.
Til prosjektet

Å få demensdiagnosen – et vendepunkt

Demens er en av de viktigste globale helseutfordringene. Kunnskap om diagnostisering og organisering av tjenester til personer med demens vil ha stor betydning både for personen selv, deres pårørende og de som planlegger og utformer helse- og omsorgstjenestene.
Til prosjektet

Mestringstro i eldre år

Prosjektet vil undersøke hvordan mestringstro varierer hos eldre og hvilke faktorer som er knyttet til mestringstro både nå og tidligere i livet. Prosjektet vil også se på sammenhengen mellom grad av mestringstro og bruk av helsetjenester. Gjennom å studere variabler som kjønn, alder og bruk av tjenester, kan lav mestringstro forebygges så det kan bli lettere å ta sunne helsevalg, som igjen kan gi en aktiv alderdom for den enkelte. Dette vil kunne styrke folkehelsen blant eldre.
Til prosjektet

Livsstil og demensrisiko

De fleste av oss ønsker å vite hva vi kan gjøre for å unngå å få demens og kognitiv svikt. Mens det dessverre ofte er ganske tilfeldig hvem det treffer, antas det at opp til en tredjedel av demenstilfeller kan forhindres ved å opprettholde en sunn livsstil. For å finne ut hva en demensforebyggende livsstil faktisk innebærer for en aldrende befolkning er det derfor viktig å undersøke hvordan de ulike livsstilfaktorerne kan forutsi demens og graden av kognitiv svikt i ulike livsstadier.
Til prosjektet