Siden oppdagelsen av COVID-19-viruset har den verdensomspennende pandemien hatt en katastofal innvirkning. Nå fryktes det at de fysiske og psykiske ettervirkningene kan bli store. 

Sykdom og dødsfall har preget mange familier, og helsevesenet har hatt store utfordringer i møte med pandemien. Barn og ungdom har opplevd at utdannelsen deres har blitt forstyrret, og arbeidsledighetsraten har økt. Vi vet at mange kjent har på ensomhet og at mange eldre og andre med bakenforliggende sykdommer har måttet isolere seg.  

Det er nettopp derfor vi  trenger kunnskap om ettervirkningene av pandemien – for å kunne møte lignende utfordringer i fremtiden på en bedre måte. 

HUNT har gjennom fire tiår samlet inn helsedata, og i 2019 avsluttet vi HUNT4. Det setter oss i en unik posisjon til å undersøke helsedata fra samme innbyggere før og etter pandemien. HUNT Covid gjennomføres derfor parallelt med HUNT Aldring i Trøndelag, ved deres feltstasjoner.

Se den planlagte kjøreplanen for feltstasjonene her.

Gjennom HUNT COVID ønsker vi blant annet å få kunnskap om i hvilken grad kronisk syke er mer utsatt for å pådra seg Covid-19, hvilke grupper som er mer sårbare for den psykiske påkjenningen og hvordan helsevesenet har fungert under pandemien. 

Ved å se nærmere på slike spørsmål kan vi bidra til bedre behandling, et mer effektivt helsevesen og muligheten til å være bedre forberedt neste gang vi som samfunn opplever en krise.