Hvorfor er det viktig å delta i HUNT AiT?

Det er viktig å delta i HUNT AiT for å få data som danner grunnlaget for å kunne kartlegge deltakernes utvikling i fysisk, kognitiv og psykisk helse, samt endringer i funksjonsevne og livsførsel i løpet av de 4 årene som har gått siden de deltok i HUNT4. Ved å kartlegge disse tingene, vil en også kunne finne insidens av demens -hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år. Dette er særdeles viktig for å gi statlige og kommunale myndigheter ny kunnskap for planleggingen av framtidens eldreomsorg.  

Bilde av en eldre mann som ta gripetest
Gripetest på feltstasjon under HUNT4 70+. Foto: HUNT

Undersøkelsen startet høsten 2021 og det vil bli etablert en feltstasjon i hver kommune og gjennomføres i en kommune av gangen etter en kjøreplan. Målet er at alle kommuner i tidligere Nord-Trøndelag samt bydelene i Trondheim som deltok i HUNT4 Trondheim 70+ omfattes av prosjektet. Det gis også et tilbud om å delta i helseundersøkelsen i eget hjem og på sykehjem.

Se den planlagte kjøreplanen her.

Personvern

Innhenting, oppbevaring og bruk av personopplysningene er basert på informert samtykke deltakerne har avgitt i HUNT AiT. Deltakere har innsynsrett i opplysninger som er lagret om seg selv. Deltaker kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke, og be om å få slettet alle data om seg selv som ikke allerede inngår i vitenskapelige analyser eller artikler. I informasjonsskrivet om samtykkevalget er disse opplysningene gitt til deltaker.

Informasjon om prosjektet er sendt i personlig brev til hver deltaker og er publisert her på hjemmesidene. Informasjonen om prosjekter som bruker data vil bli publisert på hjemmesidene og informert om i deltakerbrev. Deltakere vil på forespørsel kunne få direkte personlig kontakt med prosjektledelsen.

Smittevern

Smittevernplanen gjelder for personale ved feltstasjonen, deltakere og eventuelle ledsagere.

Smittevernplanen er dynamisk ved at den vil tilpasses de nasjonale forskrifter, pålegg og anbefalinger, og den lokale smittesituasjonen der hvor prosjektet har tilhold til enhver tid. Smittevernplanen er laget for planlagt oppstart av HUNT AiT og HUNT COVID i slutten av august 2021, og vil justeres som følge av endringer i smittesituasjon i Norge, Nord-Trøndelag og enkeltkommuner når prosjektet gjennomføres. Oppdatering vil skje gjennom dialog og være avtalt mellom prosjektene og kommune. Kontaktperson for smittevern i prosjektene vil være teamleder på feltstasjon.

  • Hverken personalet eller deltakerne skal møte på feltstasjon eller på hjemmebesøk/sykehjem dersom de har symptomer på luftveissykdommer, er i karantene eller har fått påvist pågående covid-19 smitte.   
  • Deltakeren kan ringe servicetelefonen og ombestille timen.
  • Personalet vil spørre de inviterte om symptomer på luftveissykdom.
  • Ektefeller bør bli invitert til samme tidspunkt til feltstasjon/hjemmebesøk, for å begrense venting, kødannelse og gjentatte besøk i hjemmet.
  • Dersom personalet eller deltaker utvikler symptomer på luftveissykdommer under opphold på feltstasjon, må deltaker straks forlate feltstasjonen.
  • Dersom personalet eller deltaker utvikler symptomer på luftveissykdommer under besøket i hjemmet/sykehjemmet, må personalet straks forlate hjemmet/sykehjemmet.
  • Det vil være munnbind tilgjengelig både i resepsjonen og på undersøkelsesrommene som kan benyttes i de tilfeller der deltaker eller personalet utvikler symptomer på covid-19 i løpet av undersøkelsen.
  • Personalet har med seg munnbind på hjemmebesøk/besøk på sykehjemmet som skal benyttes ved utvikling av symptomer på covid-19.
  • Dersom personalet får mistanke om symptomer på covid-19 hos deltaker, må undersøkelsen avbrytes og deltaker få anbefaling om å teste seg for covid-19.