HUNT Aldring i Trøndelag (HUNT AiT) er en oppfølgingsundersøkelse til HUNT4. Målgruppen er de som deltok i HUNT4, og som var 70 år eller eldre på det tidspunktet.  

Målet er å kartlegge deltakernes utvikling i fysisk, kognitiv og psykisk helse, samt endringer i funksjonsevne og livsførsel i løpet av de fire årene som har gått siden de deltok i HUNT4. Her vil en også finne insidens av demens – hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år. Dette vil gi statlige og kommunale myndigheter ny kunnskap for planlegging av framtidens eldreomsorg.  

Bilde av to eldre som ønskes velkommen til en feltstasjon under HUNT4
Foto: Petter Hveem / Aldring og helse

Oppfølgingsundersøkelsen starter høsten 2021 og det vil bli etablert en feltstasjon i hver kommune. Undersøkelsen vil gjennomføres i en kommune av gangen etter en kjøreplan. Målet er at alle kommuner i tidligere Nord-Trøndelag samt bydelene i Trondheim som deltok i HUNT4 Trondheim 70+ omfattes av prosjektet. Det gis også et tilbud om å delta i helseundersøkelsen i eget hjem og på sykehjem.

Se den planlagte kjøreplanen her.

HUNT AiT er bestilt av Helsedirektoratet og tilknyttet demensplan 2025. Aldring og helse har inngått samarbeid med HUNT forskningssenter om prosjektet.

HUNT Aldring i Trøndelag omfatter også flere delprosjekter, blant annet en spørreundersøkelse om konsekvensene av Covid-19-smittevernstiltakene som ble gjort i 2020. Denne spørreundersøkelsen ble send i posten og ble gjennomført i 2021.

Fakta om HUNT

HUNT er den største helseundersøkelsen i Norge og en av de største internasjonalt. Data fra undersøkelsen inneholder store mengder helsedata fra hele befolkningen 13 år og eldre i nordre deler av Trøndelag i fire ulike helseundersøkelser, med gjentakelse om lag hvert tiår.

HUNTs hjemmesider

HUNT4

  • HUNT4 foregikk fra 2017-2019.
  • 66 000 innbyggere deltok i HUNT4, det er 53% av de inviterte.
  • 18 000 har deltatt i alle fire HUNT-undersøkelsene.
  • Høsten 2019 ble også resten av Trøndelag inkludert i HUNT. Rundt 106 000 sørtrøndere deltok i en spørreundersøkelse om egen helse og livsførsel.

HUNT4 70+

I regi av Aldring og helse ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse for innbyggere som hadde fylt 70 år og var med på HUNT4. I tillegg til den eldste delen av befolkningen i Nord-Trøndelag, ble også innbyggere 70 år og eldre fra tre bydeler i Trondheim invitert til å delta i HUNT4 Trondheim 70+. Dette for også å kunne ha data tilgjengelig fra befolkningen i en større by. Det var rundt 10 000 av deltakerne i HUNT4 som deltok i tilleggsundersøkelsen HUNT4 70+ i Nord-Trøndelag, mens 1740 innbyggere deltok i HUNT4 Trondheim 70+.

I HUNT4 70+ ble deltakerne kartlagt med kognitive og fysiske tester, intervjuet om dagliglivets funksjoner og psykisk helse. Deltakerne fylte også ut et omfattende spørreskjema om eget liv, fysisk og psykisk helse.  

Som ledd i demensplan 2020 ble det gjennomført en undersøkelse av forekomst av demens i Norge, på bakgrunn av innsamlet data i HUNT4 70+. Den ble lagt frem i desember 2020. I forbindelse med rapporten, lanserte Aldring og helse også demenskartet.no, et verktøy for kommunale beslutningstakere og planleggere.