Bakgrunn

Demens er en samlebetegnelse for ulike sykdommer i hjernen og Alzheimer sykdom er den mest kjente demenssykdommen. I dag utgjør demens en av de største nasjonale og globale helseutfordringene vi står ovenfor, men det finnes fremdeles det ingen kur mot demens.

De siste tiårene har mer fokus rettet seg mot å identifisere risikofaktorer for å utvikle demens og forebygging av demens. Kunnskapen innenfor dette feltet har økt betraktelig og fysisk aktivitet kommer frem som en risikofaktorene som det er mulig å påvirke.

For å forebygge utvikling av demens, har arbeidet for tidlig identifisering blitt trappet opp de siste årene. I dag vet vi at endringer i kognisjon (hukommelse, språk, evne til å planlegge og løse oppgaver), kan oppstå årevis før man oppfyller kriteriene for å få en demensdiagnose. Mild kognitiv svikt innebærer mild svikt i kognitiv funksjon, men personen er selvstendig i dagliglivets aktiviteter. Å få påvist mild kognitiv svikt krever omfattende kognitiv kartlegging. Motorisk kognitiv risikosyndrom, derimot, er en kombinasjon av selvopplevd endring i kognisjon og sakte gange. Dette kan undersøkes av helsepersonell uten avanserte tester eller dyrt utstyr. Både mild kognitiv svikt og motorisk kognitiv risikosyndrom er risikotilstander for å utvikle demens. Det betyr at ikke alle som har disse tilstandene nødvendigvis vil utvikle demens. Noen vil holde seg stabile og noen kan gå tilbake til normal kognitiv funksjon. I dag er sammenhengen mellom disse risikotilstandene og demensutvikling uklar.

Hensikt

Målet i dette prosjektet er å bringe frem ny kunnskap som kan brukes til planlegging og utvikling av målrettede forebyggende tiltak og tjenestetilbud til personer med kognitiv svikt og demens.

Delmål

Prosjektet har fire delmål, som planlegges besvart i fire studier.

  • Delmål 1 er å beregne forekomst av motorisk kognitiv risikosyndrom blant eldre i Norge og beskrive forskjell mellom motorisk kognitiv risikosyndrom og mild kognitiv svikt.
  • Delmål 2 er å kartlegge hvilken rolle fysisk aktivitet har i endring i kognitiv status hos personer motorisk kognitiv risikosyndrom og mild kognitiv svikt.
  • Delmål 3 er å kartlegge fysisk aktivitet hos personer med demens og mellom ulike demenssykdommer, opp mot retningslinjer for fysisk aktivitet.
  • Delmål 4 er å beskrive utvikling av fysisk aktivitet hos personer med demens og undersøke sammenheng med progresjon av demenssykdommen.

Metode

Vi skal bruke tall fra den fjerde Helseundersøkelsen i Trøndelag, 70-år-og-eldre gruppen (HUNT4 70+) og oppfølgingsundersøkelsen Aldring i Trøndelag (AiT) for å besvare prosjektets mål. Vi skal måle fysisk aktivitet detaljert og objektiv ved bruk av kroppsbårne sensorer.

Prosjektperiode

Prosjektet startet i april 2022 og planlegges fullført i mars 2026.

Støtte

Prosjektet er støttet av Nasjonalforeningen for folkehelsen (id. 25577)