Kunnskapshull blant folk om risikofaktorer for demens

Hva vet egentlig folk flest om hvordan levevaner påvirker risikoen for å utvikle demens? For første gang har en norsk studie, knyttet til HUNT AiT, undersøkt hva folk vet om risikofaktorer og forebygging av demenssykdommer. Resultatet avslører at flere livsstilsfaktorer ikke var godt kjent blant folk flest.

Skrevet av Jørund Løkkeberg-Eek

Færrest kjenner til at hjertesykdom, hørselstap, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes og overvekt er risikofaktorer for utviklingen av demens senere i livet. Noen av disse faktorene kan vi til en viss grad påvirke gjennom egne valg.

Vil bidra til bedre folkehelsetiltak

– Målet med prosjektet var å få mer kunnskap om hvordan en kan forebygge demens og bidra til en friskere alderdom, sier prosjektleder Grete Kjelvik i Aldring og helse.

Selv om man opparbeider seg gode levevaner betyr ikke det at man med sikkerhet kan unngå demens, men det kan bidra i en positiv retning. Kjelvik mener økt kunnskap i befolkningen vil gjøre det lettere å ta gode valg.

– Vi kan lage oss vaner, som gjør stor forskjell for hvordan alderdommen vår blir. Vi håper funnene kan hjelpe i arbeidet med forebyggende folkehelsetiltak, sier hun.

Det er kommunene, som skal legge til rette for at vi skal kunne velge gode levevaner, med tanke på god helse i eldre år.

– Det er derfor viktig at de som har ansvar for forebyggende folkehelsetiltak i kommunene vet hva folk trenger å lære mer om, sier Kjelvik.

Flere ønsker mer kunnskap

I undersøkelsen svarte hele 76% at de ønsket mer informasjon om hvordan de kan forebygge demens. Men det skal mer enn kunnskap til for å endre vaner.

– Så, selv om kunnskap om risikofaktorer er viktig for å kunne endre livsstil, må man også ha motivasjonen til å gjøre noe, sier Kjelvik.

Hun mener de med ansvar for forebyggende folkehelsetiltak bør jobbe for å motivere folk til å ta håndterbare grep på grunnlag av den nye kunnskapen de får.

Forebygging, risikofaktorer og informasjon om demens

­– I kampen mot demens er trolig forebygging det viktigste vi kan gjøre, sier Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt senter for Aldring og helse.

Men for å kunne gjøre noe med egen risiko må man først kjenne risikofaktorene.

– For noen vil dette være til inspirasjon og en støtte til å endre helseatferd, men andre kan oppleve informasjon om risikofaktorer som skremmende. I tillegg kan noen oppleve håpløshet og økt angst hvis en ikke greier å gjøre noe med risikofaktorene.

I ytterste konsekvens kan informasjon om risikofaktorer for demens bidra til sykeliggjøring og stigmatisering.

– Derfor er det viktig at informasjonen er balansert og hensynsfull, sier han.

Referanse:

Grete Kjelvik m.fl.: Public knowledge about dementia risk reduction in NorwayBMC Public Health, 2022. Doi.org/10.1186/s12889-022-14433-w

Les mer om Livsstil og demensrisiko, som er et delprosjekt i Aldring i Trøndelag