Eldre er ekstra sårbare for negative helseeffekter ved smitte. Derforhar de blitt oppfordret til å holde sosial avstand til alle utenfor husholdningen i sterkere grad enn resten av befolkningen. Helse- og sosialtjenester som dagaktivitetstilbud, trening, fysioterapi, medisinsk og psykologisk konsultasjon o.l., ble midlertidig stengt som et resultat av strategien for å redusere smitte. I tillegg har det trolig skjedd en vridning mot video- eller telefonbaserte konsultasjoner. Sosial isolasjon og ensomhet blant eldre kan påvirke psykisk og fysisk helse, samt kognitiv fungering. For personer med kognitiv svikt og demens kan mangel på daglige rutiner også føre til en forverring av nevropsykiatriske symptomer, utbrudd av nye atferdsforstyrrelser, og dårligere fungering.

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan tiltakene som ble iverksatt for å hindre koronasmitte har påvirket eldres livssituasjon. Vi vil også studere hvordan smitteverntiltak har påvirket helse, bruk av helsetjenester og medikamenter i den eldre befolkningen generelt og blant personer med kognitiv svikt og demens spesielt. Hensikten med dette er å kunne forbedre helsetjenestene til eldre, når det oppstår situasjoner lik covid-19-pandemien.

Alle som var 70 år eller eldre da de deltok i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) inviteres til å delta i en spørreundersøkelse. Dataene fra spørreundersøkelsen vil kobles til data som ble samlet inn i HUNT4-undersøkelsen, samt data som samles inn i en oppfølgingsstudie, HUNT AiT, som starter til høsten. I siste ledd vil dataene bli koblet til nasjonale og regionale helseregistre på samme måte som i HUNT-studien. De aktuelle registrene er Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og Reseptregisteret (NorPD). Ved å koble disse dataene vil vi få best mulig kunnskap om hvordan restriksjonene som ble iverksatt for å hindre spredning av koronasmitte har påvirket befolkningen over 70 år.