Landsomfattende spørreundersøkelse på nett

Prosjektet vil undersøke befolkningens (i alderen 40-70 år) kunnskap om levevaner og risikofaktorer for å få demens i en landsomfattende spørreundersøkelse på nett.

Med Regjerningens Demensplan 2025 vil det iverksettes tiltak relatert til forebygging og folkehelse i planperioden. Prosjektet vil kunne gi oss kunnskap om den norske befolkingens kjennskap til forebygging av demens, og deres vilje til å endre helseatferd for å redusere demensrisiko, både før og etter Demensplan 2025. På denne måten vil vi kunne måle effekten av de nye tiltakene knyttet til demensforebygging og helseatferd som settes i verk. Prosjektet vil kunne frembringe kunnskap som vil hjelpe beslutningstakere med ansvar for forebyggende helsearbeid.

Et tilfeldig utvalg av personer i alderen 40-70 år fra Folkeregisteret vil motta spørreundersøkelsen. Første del av spørreundersøkelsen på nett gjennomføres våren 2021, og andre del gjennomføres våren 2025. Prosjektopplysningene blir behandlet konfidensielt. Nettskjemaet tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre. Du kan lese mer om prosjektet på hjernehelse.info.

Intervju om levevaner og risikofaktorer for demens

I denne delen vil vi beskrive individuelle erfaringer knyttet til kunnskap om levevaner og risikofaktorer for å få demens.

  • Vi ønsker å beskrive individuelle erfaringer om levevaner og kunnskap om risikofaktorer for demens.
  • Vi ønsker å undersøke nærmere hva som motiverer personer til å gjøre livsstilsendringer og endre levevaner for å forebygge framtidig demens sykdom.

Prosjektet vil kunne skape kunnskap som er viktig for forebyggende helsearbeid. Forebygging av demens må bygge på en helhetlig og bred tilnærming.

Prosjektet gjennomføres i perioden oktober 2021 til februar 2022. Et tilfeldig utvalg på 15-20 personer som er deltakere i HUNT Aldring i Trøndelag (HUNT AiT) vil bli invitert til deltakelse i forskningsintervju om sine levevaner. Intervjuet vil gjennomføres i den kommunen deltakeren bor i, og hvert intervju vil vare i ca. en time, og er en samtale mellom deltaker og intervjuer. Samtalen vil tas opp på lydbånd for at forskeren i ettertid kan analysere dataene.

Det er frivillig å delta i prosjektet, og deltaker vil motta både muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet og signere samtykke. Man kan når som helst trekke seg fra deltakelse i studien.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er ansvarlig for forskningsprosjektet, og studien er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Har du spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved postdoktor Grete Kjelvik, grete.kjelvik@aldringoghelse.no.