Landsomfattende spørreundersøkelse på nett

Prosjektet vil undersøke befolkningens (i alderen 40-70 år) kunnskap om levevaner og risikofaktorer for å få demens i en landsomfattende spørreundersøkelse på nett.


I forbindelse med Regjerningens Demensplan 2025, vil det startes opp flere tiltak som har med forebygging og folkehelse å gjøre, frem mot 2025. Prosjektet vil kunne gi oss kunnskap om den norske befolkingens kjennskap til forebygging av demens, og om deres vilje til å endre helseatferd for å redusere demensrisiko, både før og etter Demensplan 2025. På denne måten vil vi kunne måle effekten av de nye tiltakene knyttet til demensforebygging og helseatferd som gjøres. Prosjektet vil kunne gi oss kunnskap til nytte for beslutningstakere med ansvar for forebyggende helsearbeid.


Et tilfeldig utvalg av personer i alderen 40-70 år, trukket fra Folkeregisteret vil motta spørreundersøkelsen. Første del av spørreundersøkelsen på nett gjennomføres høsten 2021, og andre del gjennomføres høsten 2025. Prosjektopplysningene blir behandlet konfidensielt. Nettskjemaet tar omtrent ti minutter å gjennomføre.

Du kan lese mer om prosjektet på hjernehelse.info.

Intervju om levevaner og risikofaktorer for demens

I denne delen vil vi beskrive individuelle erfaringer knyttet til kunnskap om levevaner og risikofaktorer for å få demens.

  • Vi ønsker å beskrive individuelle erfaringer om levevaner og kunnskap om risikofaktorer for demens.
  • Vi ønsker å undersøke nærmere hva som motiverer personer til å gjøre livsstilsendringer og endre levevaner for å forebygge framtidig demens sykdom.

Prosjektet vil kunne gi kunnskap som er viktig for forebyggende helsearbeid.

Prosjektet gjennomføres i perioden oktober 2021 til februar 2022. Et tilfeldig utvalg på 15-20 personer som er deltakere i HUNT Aldring i Trøndelag (HUNT AiT) vil bli invitert til deltakelse i forskningsintervju om sine levevaner. Intervjuet vil gjennomføres i den kommunen deltakeren bor i, og hvert intervju vil vare i rundt. én time, og er en samtale mellom deltaker og intervjuer. Samtalen vil tas opp med lydopptaker for at forskerne i ettertid kan analysere dataene.

Det er frivillig å delta i prosjektet. Deltakerne vil motta både muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet, og signere et samtykkeskjema. Man kan når som helst trekke seg fra deltakelse i studien.

Nasjonat senter for aldring og helse er ansvarlig for forskningsprosjektet, og studien er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Har du spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med Nasjonalt senter for aldring og helse ved postdoktor Grete Kjelvik, grete.kjelvik@aldringoghelse.no.