I dette prosjektet vil vi undersøke forekomsten av aggressiv atferd hos beboere i sykehjem, og videre undersøke om aggressiv atferd har sammenheng med sykdommer og symptomer hos beboerne, det fysiske miljøet på sykehjemmet, bemanningen eller personalets kompetanse.

Alle beboere på sykehjem i Nord-Trøndelag og sykehjem i Trondheim som deltok i HUNT4 70+, inviteres til å deltas i prosjektet, som gjøres innenfor rammene av HUNT Aldring i Trøndelag. Prosjektet vil samle inn data spesifikt knyttet til aggressiv atferd i sykehjem, og vil i tillegg benytte data allerede samlet inn i tidligere HUNT-undersøkelser og i HUNT Aldring i Trøndelag.  

For å kartlegge forekomsten av aggressive hendelser i sykehjem vil vi prospektivt samle inn og systematisere data om aggressive hendelser ved å be ansatte på sykehjemmene om å registrere aggressive hendelser fra sykehjemsbeboer mot medbeboere, ansatte eller inventar.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). For å delta i prosjektet vil deltaker, eller pårørende på vegne av deltakeren, måtte samtykke.

I presentasjon av resultatene fra prosjektet vil hverken deltakernes, sykehjemmets eller kommunens identitet kunne gjenkjennes. Identiteten til sykehjemmene og kommunene vil kun være kjent for forskerne i prosjektet.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom HUNT, Nasjonalt senter for aldring og helse, og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet. Lege Bjørn Lichtwarck er forsker ved AFS-Sykehuset Innlandet, og post doc stipendiat i prosjektet, og vil sammen med prosjektleder Sverre Bergh og ansatte i HUNT Aldring i Trøndelag ha ansvaret for prosjektet.