Vi har allerede fremskaffet data om antallet av personer som har demens i Norge, men mangler tall på antallet nye tilfeller. Dette gjør dimensjonering av helsetjenestene vanskelig. Og det er fortsatt uklart hvilke behov for tjenester den enkelte har.

Prosjektet skal undersøke hyppigheten av forekomsten/antallet nye tilfeller av demens i Norge, dvs. hvor mange som får diagnosen i løpet av en gitt tidsperiode. Det skal også beskrive individuelle erfaringer med demensdiagnosen samt konsekvenser for tildeling av offentlige og frivillige tjenester etter diagnostisering.

Hovedmålet med prosjektet er å bedre omsorgen for personer med demens ved å gi myndigheter bedre grunnlag for planlegging av tjenester i dag og i fremtiden.

Prosjektet består av tre delstudier som skal:

  1. Fremskaffe gyldige tall for antallet av nye tilfeller av demens i Norge
  2. Undersøke betydningen av det å få en demensdiagnose for sykdomsforløp, tildeling av tjenester og opplevd livskvalitet for den enkelte
  3. Innhente kunnskap om hvordan eldre med kognitiv svikt opplever å leve med en demensdiagnose og hvilke erfaringer de har med tilbudet fra kommunale tjenester og frivillige organisasjoner

Data om demensdiagnose fra forekomstundersøkelsen blant en gruppe eldre i fjerde runde av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4 70+) vil utgjøre grunnlaget for undersøkelsen. Ved å følge opp de friske personene fra samme utvalg i Aldring i Trøndelag (AiT) prosjektet, vil vi kunne estimere antallet av nye tilfeller av demens.

Vi vil koble informasjon om personer med demens fra HUNT4 70+ med registerdata fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for å undersøke hvilke kommunale tjenester de mottar. Det vil gi informasjon om hvilke tjenestetilbud som tilbys personer med demens og hvilken betydning en dokumentert demensdiagnose har for tilgang på tjenester.

Ved hjelp av kvalitative intervjuer fra en undergruppe i samme populasjon vil vi få innblikk i hvordan demensdiagnosen påvirker hverdagen til pasientene og de pårørende og hvorvidt de nødvendige helse- og omsorgsbehovene blir dekket.